Winkelwagen
0
0 producten
€0,00
Afrekenen
Vink Gratis bezorging
Vink Niet goed, geld terug
Vink Veilig winkelen
Vink Grote collectie merkschoenen
Leveringsvoorwaarden
Volg Smit Schoenmode op Twitter Smit Schoenmode Facebook Fanpage

Algemene Voorwaarden van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL, gevestigd te Krabbendijke handelend onder de naam van Smit Schoenmode.

Versie geldig vanaf 1-7-2010

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL erkend.

1.4 WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Wat moet u weten over verzending en verzendkosten
Na ontvangst van uw bestelling worden uw artikelen binnen 4 werkdagen door TNT opgehaald. Daarna worden de artikelen op het door u aangegeven afleveradres bezorgd. Wanneer bestelde artikelen een langere levertijd hebben dan 5 werkdagen zullen we u hierover tijdig berichten via e-mail of telefoon.
Mocht het zo zijn wanneer bestelde artikelen niet meer leverbaar zijn, laten wij dit zo spoedig mogelijk aan u weten. Samen met u zoeken we dan naar een passende oplossing hiervoor.
Alle door u bestelde artikelen worden gratis bij u thuisbezorgd ongeacht het orderbedrag. Zo bent u ervan verzekerd dat de artikelprijs van alle artikelen ook de prijs is die u daadwerkelijk betaald. Wel zo gemakkelijk.

2.3 Aan de leveringsplicht van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / Herroepingsrecht

4.1 1. De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en Ė indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijk instructies.

Kosten in geval van herroeping:

1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van de retourzending voor eigen rekening.
2 Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Nadat wij uw schoenen retour hebben ontvangen zullen wij er zorg voor dragen dat het aankoopbedrag teruggestort wordt op uw rekening. De verzendkosten die u moet betalen voor het terugzenden van artikelen naar Onlinemerkschoenen.nl zijn dus voor eigen rekening.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

         diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

         goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiŽle markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

         goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

         voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiŽne of die snel kunnen bederven of verouderen

         audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

         de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
Wanneer u via onze webwinkel een bestelling doet, heeft u als koper het recht om de door u aangekochte artikelen binnen 7 werkdagen na verzenden te retourneren. Dit is echter alleen mogelijk als u als koper vooraf Onlinemerkschoenen.nl heeft gecontacteerd over uw retournering. Nadat wij uw schoenen retour hebben ontvangen zullen wij er zorg voor dragen dat het aankoopbedrag teruggestort wordt op uw rekening. De verzendkosten die u moet betalen voor het terugzenden van artikelen naar Onlinemerkschoenen.nl zijn dus voor eigen rekening.

Belangrijk om te weten dat retourneren niet mogelijk is wanneer:
- de schoenen zijn gedragen.
- de originele verpakking ontbreekt.
- de koper zelf een gebrek aan het gekochte heeft proberen op te lossen.

Bij retourzendingen bent u als koper zelf verantwoordelijk. Wij gaan er dus zonder meer vanuit dat u als koper de aangekochte artikelen op dezelfde wijze aan ons retourneert. Indien nodig verzekerd. Franco en rembourszendingen worden door Onlinemerkschoenen.nl handelend onder de naam Smit Schoenmode nooit geaccepteerd.

Wellicht ten overvloede wijzen we u erop dat we nooit garantie kunnen geven op de lak, de ritsen, neuzen van schoenen/laarsen, bepaalde applicaties en artikelen uit de opruiming.

Met bovenstaande informatie willen we u zo goed mogelijk informeren voordat u uw aankoop doet op Onlinemerkschoenen.nl.

 

 

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL. WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie

6.1 WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL gegrond worden bevonden, zal WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Verzendkosten zijn voor rekening van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL. De koper verplicht zich om de verzendkosten te betalen bij retourneren van de gekochte artikelen.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL zolang de afnemer de vorderingen van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL of een door WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5††††† Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6††††† De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement [PLAATS] kennis, tenzij WWW.ONLINEMERKSCHOENEN.NL er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Volgende
   

Wij gebruiken cookies om het winkelen bij Onlinemerkschoenen.nl gemakkelijk te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Verberg deze melding